Algemene voorwaarden Training en coaching

Algemene voorwaarden Move Along

Move Along gevestigd te Nuenen KvK nummer: 17201053

Privacyreglement                              Privacy en cookie-policy van Webreus

Niet tevreden over je hulpverlener?

Via de website van Move Along worden geen gegevens van klanten of bezoekers opgeslagen

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Move Along en de opdrachtgever.

1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen door de partijen.

1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 2: Opdracht

2.1. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat deze door Move Along is aanvaard.

2.2. Opdrachtgever stemt ermee in dat Move Along de opdracht zelf uitvoert, dan wel onder zijn verantwoordelijkheid laat uitvoeren door haar werknemers c.q. derden.

2.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Move Along aangeeft, noodzakelijk te zijn of waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het succesvol uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Move Along worden verstrekt. Indien de, voor de uitvoering van de overeenkomst, benodigde gegevens niet tijdig aan Move Along zijn verstrekt, heeft Move Along het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het gebruikelijke tarief aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Move Along is, van welke aard dan ook, niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Move Along is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze kenbaar is gemaakt aan Move Along.

2.4. Wanneer Move Along door overmacht of een andere, niet aan haar toerekenbare omstandigheid, niet in staat is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, dan heeft Move Along het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel door eenvoudige kennisgeving aan opdrachtgever en zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2.5. Move Along is niet verplicht gevolg te geven aan aanwijzingen van de opdrachtgever omtrent de uitvoering van alle werkzaamheden, wanneer Move Along op redelijke gronden meent dat dit zal leiden tot handelen in strijd met de fundamentele normen en waarden voor zijn dienstverlening die Move Along in acht pleegt te nemen.

2.6. Een opdracht, aanvaard door Move Along, leidt niet tot een resultaatsverbintenis maar tot een inspanningsverbintenis. Move Along zal de werkzaamheden uitvoeren naar zorgvuldigheid die van haar verwacht mag worden.

2.7. De opdrachtgever kan geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie van Move Along, indien zij niet binnen 14 dagen nadat zij het gebrek ontdekt heeft of had moeten ontdekken, schriftelijk bij Move Along heeft gereclameerd. 

Artikel 3 – Prijzen

3.1. Alle door Move Along opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en/of andere op de goederen en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2. Door Move Along opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende inkoopprijzen, lonen, sociale werkgeverslasten, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien na het sluiten van de overeenkomst een of meer van voornoemde factoren wijziging ondergaan, is Move Along gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen.

Artikel 4: Declaratie

4.1. De overeengekomen prijs dient aan Move Along te worden vergoed, te vermeerderen met BTW.

4.2. Ofwel wordt de prijs vooraf overeengekomen ofwel berekend aan de hand van het voor de betreffende periode geldende uurtarief, ofwel een ander tarief, indien schriftelijk bevestigd door Move Along.

4.3. Move Along zal de opdrachtgever informeren over de financiële gevolgen van extra werkzaamheden wanneer het verlenen van extra diensten tot extra werkzaamheden leidt die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste, overeengekomen, prijs.

4.4. Move Along is gerechtigd om de kosten die door derden aan haar in rekening worden gebracht ter zake reis- en verblijfkosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.

4.5. Move Along is gerechtigd, tussentijdse declaraties te verzenden, indien het verrichten van diensten ten behoeve van de opdrachtgever zich over een periode van meer dan een maand uitstrekken.

4.6. Move Along is gerechtigd de betaling van voorschotdeclaraties te vragen, welke verrekend zullen worden met de eindafrekening van die diensten.

Artikel 5: Annulering door opdrachtgever

5.1. Mocht de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging van een opdracht willen overgaan, dan dient dit altijd schriftelijk per brief aan Move Along gemeld te worden. In het schrijven dient aangegeven te worden wat de reden(en) is (zijn) voor voortijdige beëindiging.

5.2. In het geval de annulering plaatsvindt in de periode tussen één maand en twee weken voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden, dan is de opdrachtgever aan Move Along 50% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd. Indien de annulering plaatsvindt binnen twee weken voor de aanvang van de overeengekomen werkzaamheden, dan is de opdrachtgever gehouden 100% van de overeengekomen totaalprijs te voldoen.

5.3. Door derden aan Move Along in rekening gebrachte kosten die verband houden met de annulering zullen ten aller tijden volledig worden doorbelast aan opdrachtgever.

Artikel 6: Betaling

6.1. Betaling van declaraties dient plaats te vinden binnen 14 dagen na dagtekening. Wanneer dit termijn overschreden wordt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een rente verschuldigd van 1% per maand.

6.2. Slechts betaling door overmaking op een aangegeven bankrekening van Move Along, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.

6.3. Wanneer door, of van een opdrachtgever faillissement, surseance van betaling of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt aangevraagd of een opdrachtgever aan haar schuldeisers een akkoord aanbiedt, heeft Move Along de bevoegdheid om de tussen partijen gesloten overeenkomst door middel van eenvoudige kennisgeving met onmiddellijke ingang te ontbinden en zijn de tot dat moment door opdrachtgever verschuldigde betalingen c.q. de door opdrachtgever te verrichten prestaties zonder nadere ingebrekestelling ineens en terstond opeisbaar.

6.4. De door opdrachtgever gedane betalingen komen eerst in mindering op eventueel verschuldigde rente en kosten en daarna op de opeisbare declaraties die het langst openstaan, zelfs wanneer de opdrachtgever meedeelt dat de betaling betrekking heeft op een latere declaratie.

6.5. Betaling dient plaats te vinden zonder enige korting of verrekening. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening van enige door haar gestelde (tegen)vordering of korting met de declaraties van Move Along.

6.6. Wanneer Move Along incassomaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten van die maatregelen ten laste van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van het openstaande saldo, zulks met een minimum van € 1250,=. 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. Move Along is niet aansprakelijk voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, die opdrachtgever en/of derde lijdt wegens niet behoorlijke nakoming door Move Along van de opdracht, behoudens voor zover opdrachtgever bewijst dat Move Along verweten kan worden dat dit met opzet of grove schuld is gedaan.

7.2. Move Along is niet aansprakelijk voor enige schade aan eigendommen van opdrachtgever en/of derden.

7.3. Indien en voor zover Move Along door de bevoegde rechter in enig geval toch aansprakelijk wordt geacht, zal de aansprakelijkheid van Move Along uit welke hoofde dan ook, in alle gevallen zijn beperkt tot het bedrag waarop de door Move Along afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak op een uitkering geeft, met inbegrip van het eigen risico onder die verzekering.

7.4. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Move Along in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Move Along beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde bedrag.

7.5. Bij het inschakelen van derden zal Move Along steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Move Along is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

7.6. Opdrachtgever vrijwaart Move Along gaaf en onvoorwaardelijk ter zake van aanspraken van derden, welke ontstaan uit en/of samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

8.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendommen op alle, aan opdrachtgever geleverde diensten, berusten uitsluitend bij Move Along.

8.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Move Along, van in het kader van de overeenkomst verstrekte zaken, waaronder cursusmappen, adviezen en dergelijke al dien niet met inschakeling van derden te vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren, in welke vorm of op welke wijze dan ook.

Artikel 9: Boeteclausule

9.1. Het is de opdrachtgever en tot haar groep behorende (rechts)personen verboden om met personen die aan de opdrachtgever voorgesteld zijn door Move Along c.q. bij de opdrachtgever zijn aangedragen, of op een andere wijze met de opdrachtgever in contact zijn gebracht in welke zin dan ook, een dienstverband aan te gaan. (Noch direct, noch indirect), dan wel met deze persoon samen te werken, zonder schriftelijke goedkeuring van Move Along. Bij gebreke hiervan is de opdrachtgever aan Move Along een direct opeisbare en niet voor rechterlijke machtiging vatbare boete verschuldigd van € 50.000,-, alsmede een boete van € 500,- per dag zolang deze overtreding duurt. 

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1. Op alle met Move Along gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

10.2. Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, behoudens die ten aanzien waarvan de Kantonrechter absoluut bevoegd is, uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Eindhoven, onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoir of executoriale maatregelen.

Artikel 11: Diversen

11.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

11.2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietig wordt, zullen Move Along en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.